Sistem sa dva stepena slobode
Dinamički amortizer

Proračun krutosti c2 ili mase m2 tako da se pomeranje mase m1
svede na nulu.

MDOF2DinamickiAmortizer
LINK